TAGASI ESILEHELE

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Nord Collect OÜ-s ja Era Liisingu Inkassoteenused AS-is

 1. Üldsätted

  1.1. Käesolevates Nord Collect OÜ ja Era Liisingu Inkassoteenused AS (edaspidi ka Inkasso) Isikuandmete töötlemise põhimõtetes (edaspidi Põhimõtted) on sätestatud tingimused ja kord, kuidas Inkasso töötleb Isikuandmeid.

  1.2. Nord Collect OÜ ja Era Liisingu Inkassoteenused AS kohaldavad käesolevaid Põhimõtteid oma Võlamenetluses olevatele Võlgnikele teineteisest sõltumata.

  1.3. Inkasso kohaldab käesolevaid Põhimõtteid Võlgniku suhtes, kui Inkassole on Võlausaldaja poolt loovutatud nõue Võlgniku vastu või kui Inkassol on Võlgnikuga sõlmitud maksegraafik. Samuti kohaldatakse antud Põhimõtteid ka sellistele suhetele Võlgnikega, mis on tekkinud enne käesolevate Põhimõtete jõustumist.

 2. Mõisted

  Inkasso on Nord Collect OÜ (registrikood 11897588 Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 24-20, 10115) või Era Liisingu Inkassoteensued AS (registrikood 10625474, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 24-15, 10115).

  Võlgnik on iga füüsiline isik, kelle vastu on Inkassole loovutatud nõue või kellega Inkassol on sõlmitud maksegraafik.

  Võlausaldaja on juriidiline isik kes on loovutanud oma nõude Võlgniku vastu Inkassole.

  Võlamenetlus on Inkasso poolt teostatav võla sissenõudmise menetlus.

  Isikuandmed on igasugune teave, mis on saanud Inkassole Võlgniku kohta teatavaks Võlamenetluse raames (sealhulgas isikuandmed, kontaktandmed), samuti seaduse alusel avalikest andmebaasidest ja kanalitest kogutud teave või Kolmandatelt isikutel saadud teave.

  Töötlemine on igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum (kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine jne).

  Avaldamine on Isikuandmete avalikustamine Volitatud töötlejatele ja Kolmandatele isikutele kas edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel.

  Kolmas isik on iga füüsiline ja juriidiline isik, kes ei ole Võlgnik, Võlausaldaja, Inkasso, Volitatud töötleja ega isik, kes võib Isikuandmeid töödelda Vastutava töötleja või Volitatud töötleja otseses alluvuses.

  Vastutav töötleja on Inkasso. Inkasso määrab Vastutava töötlejana kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja nõuded.

  Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb Isikuandmeid Inkasso nimel. Volitatud töötlejate nimekiri ja nende kontaktandmed on avaldatud Inkasso veebilehel www.inkassoteenused.ee. Inkassol on õigus kooskõlas Põhimõtetes sätestatud eesmärkidega teha ühepoolselt Volitatud töötlejate nimekirjas muudatusi ja täiendusi.

 3. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

  3.1. Isikuandmete töötlemine Inkassos toimub vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruses (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), isikuandmete kaitse seaduses, võlaõigusseaduses ning teistes kohaldatavates õigusaktides, käesolevates Põhimõtetes ning maksegraafikus sätestatud nõuetele.

  3.2. Inkasso töötleb Isikuandmeid, sealhulgas avaldab neid Volitatud töötlejatele ja Kolmandatele isikutele:

  3.2.1. Inkassole Võlausaldaja poolt loovutatud nõude sissenõudmiseks;

  3.2.2. maksegraafiku täitmiseks;

  3.2.3. seaduse või muu õigusakti alusel ilma Võlgniku nõusolekuta;

  3.2.4. Inkasso õigustatud huvist lähtuvalt.

  3.3. Inkasso töötajad on tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud töö- või muule sarnasele lepingule kohustatud hoidma Isikuandmeid konfidentsiaalsena tähtajatult ning nad vastutavad eeltoodud kohustuse rikkumise eest. Inkasso töötajatel on õigus töödelda Isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik neile määratud tööülesannete täitmiseks.

  3.4. Inkasso nõuab Inkasso poolt määratud turvameetmete rakendamist ja konfidentsiaalsusreeglite täitmist kõigilt Volitatud töötlejatelt. Inkasso fikseerib Isikuandmete kaitse kohustuse lepingus, mille ta sõlmib ükskõik millise muu andmeid töötleva isikuga.

  3.5. Inkasso kogub ning töötleb Isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik käesolevate Põhimõtete punktis 4 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

 4. Isikuandmete kategooriad ja töötlemise eesmärgid ning õiguslik alus

  4.1. Õigusaktidest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks ning Inkassole Võlausaldaja poolt loovutatud nõude sissenõudmiseks või Võlgnikuga sõlmitud maksegraafiku täitmiseks või Inkasso õigustatud huvist lähtuvalt töötleb Inkasso järgmistes alapunktides nimetatud Isikuandmeid ning teeb seda all toodud eesmärkidel ning õiguslikel alustel:

  4.1.1. Isiklikud andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, suhtluskeel, isikut tõendava dokumendi andmed jne), mida töödeldakse Võlgniku isiku kindlakstegemiseks;

  4.1.2. Võlgniku kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefoninumber jne), mida kasutatakse Võlgnikule Võlamenetluse raames seotud teabe edastamiseks;

  4.1.3. Ametialased andmed (nt haridus, töökoht, amet, pensionil olemine jms), mida kasutatakse Võlamentluses raames teostatavates toimingutes;

  4.1.4. Võlgniku finantsandmed (nt andmed varasema maksekäitumise, sh võlgnevuste kohta, andmed Võlgniku poolt Inkassole tekitatud kahju kohta jne), mida kasutatakse Võlamenetluses usaldusväärsuse ja maksevõime hindamiseks;

  4.1.5. Võlamenetlusega seotud andmed (nt andmed Võlgniku ja Inkasso vahel sõlmitud ja lõppenud maksegraafikute kohta, andmed maksegraafikute täitmise ja rikkumise kohta, Võlgniku poolt esitatud taotlused, avaldused, kaebused jne), mida kasutatakse Võlgniku usaldusväärsuse ja maksevõime hindamiseks, Võlgniku poolt maksegraafiku täitmise või selle tagamise hindamiseks ja Inkasso õiguste realiseerimiseks ning kaitseks (nt võlateatise edastamiseks, võlgnevuse sissenõudmiseks, tõendamiskohustuse täitmiseks võimalikes vaidlustes) Inkasso lepinguliste kohustuste täitmiseks ning Inkasso õigustatud huvi alusel;

  4.2. Põhimõtete punktis 4.1 alapunktides on nimetatud iga Isikuandmete kategooria töötlemise peamine eesmärk. Inkassol on õigus töödelda vastavasse kategooriasse kuuluvaid Isikuandmeid ka muudel, punktide 4.1. alapunktides nimetamata eesmärkidel, kui see on vajalik Võlamenetluse raames teostavateks toiminguteks, Inkasso ja Võlgniku vahel sõlmitud maksegraafiku täitmiseks või Inkasso muu õigustatud huvi korral.

  4.3. Võlgniku poolt esitatud andmete täiendamiseks ja kontrollimiseks, samuti Võlamenetlusega kaasnevate tegevuste raames või õigusaktides sätestatud juhtudel, on Inkassol õigus koguda Võlgniku kohta andmeid Kolmandatelt isikutelt ja Inkassole õiguspäraselt ligipääsetavatest andmekogudest ja avalikest allikatest (nt Creditinfo Eesti AS andmed, Ametlikud Teadaanded jne).

 5. Isikuandmete avaldamine volitatud töötlejatele ja kolmandatele isikutele

  5.1. Inkasso avaldab Isikuandmeid eelkõige järgnevalt nimetatud Volitatud töötlejatele ja Kolmandatele isikutele, arvestades käesolevates Põhimõtetes sätestatud Isikuandmete töötlemise eesmärke:

  5.1.1. Võlamenetusega ja Võlgnikuga sõlmitud maksegraafiku täitmisega seotud isikutele, et täita Võlamenetlusega seonduvaid kohustusi ja õigusi ja Võlgnikuga sõlmitud maksegraafiku täitmisega seotud isikutega sõlmitud lepinguid;

  5.1.2. Andmekogude pidajatel (nt Ametliku Maksehäireregistri pidajale Creditinfo Eesti AS-le), et teha Kolmandatele isikutele võimalikuks Võlgniku maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamine;

  5.1.3. nõudeõiguse loovutamisel Uuele Võlausaldajale;

  5.1.4. Inkasso konsultantidele või muudele teenuse osutajatele, kui Isikuandmed on neile vajalikud, et osutada Inkassole kvaliteetset teenust ning tingimusel, et sellised isikud täidavad Inkasso poolt ette nähtud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi nõudeid Isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise ja kaitse kohta;

  5.1.5. muudele Kolmandatele isikutele seoses Inkasso vajadustega kaitsta enda õigusi;

  5.1.6. muudele Volitatud töötlejatele, kes on märgitud Inkasso veebilehel www.inkassoteenused.ee avaldatud Volitatud töötlejate nimekirjas.

  5.2. Inkasso on kohustatud avaldama Isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt Maksu- ja Tolliametile, uurimisasutustele, kohtutele, kohtutäituritele, pankrotihaldurile jne).

  5.3. Võlamenetluse raames või kui Võlgnik on rikkunud oma maksegraafikust tulenevaid kohustusi Inkasso ees, on Inkassol õigus avaldada maksegraafiku rikkumisega seotud andmeid (võla suurus, viivispäevade arv jms) kooskõlas õigusaktidega krediidivõimelisuse hindamiseks või muul samasugusel eesmärgil Kolmandatele isikutele, samuti Ametliku Maksehäireregistri pidajale Creditinfo Eesti AS-le, avalikustamaks lepingu rikkumise andmeid vastavates registrites.

  5.4. Inkasso avaldab Volitatud töötlejatele ja Kolmandatele isikutele Isikuandmeid üksnes sellises ulatuses, mis on mõistlikult vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärgist tulenevalt (nt Ametliku Maksehäireregistri pidajale edastatakse üksnes lepingu rikkumisega seotud andmeid).

  5.5. Inkasso annab Volitatud töötlejatele kohustuslikke juhiseid neile edastatud Isikuandmete töötlemiseks ning tagab, et Volitatud töötlejad oleksid teadlikud ja kohustuksid järgima Inkasso Isikuandmete töötlemisel õigusaktides ja Põhimõtetes sätestatud nõudeid.

 6. Isikuandmete salvestamine, muutmine ja nende töötlemise lõpetamine

  6.1. Võlgnik edastab Inkassole teavet kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  6.2. Inkassol on õigus salvestada kõik sidevahendite (nt telefon, arvutivõrk) teel Võlgniku poolt tehtud toimingud, st Isikuandmete edastamine, eesmärgiga hinnata võlanõuete menetlejate töö kvaliteeti, lahendada efektiivselt ja objektiivselt Võlgnike võimalikke kaebusi ning vajadusel tõendada Võlgnike poolt sidevahendi teel tehtud toiminguid ja tahteavaldusi, samuti muudel Põhimõtete punkti 4.1. alapunktides nimetatud eesmärkidel.

  6.3. Võlgnik on kohustatud teavitama Inkassot viivitamatult kõigist Isikuandmetega seonduvatest muudatustest, sh nime, aadressi, sidevahendi numbri või e-posti aadressi muutustest.

  6.4. Inkasso kontrollib regulaarselt, kas Võlgnike andmed on täielikud ja korrektsed.

  6.5. Võlgnikul on õigus nõuda paranduste tegemist oma Isikuandmetes, kui tema andmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged.

  6.6. Võlgnikul on põhjendatud juhul ja aluse esinemise korral õigus nõuda Inkasso poolt Isikuandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud Isikuandmete kustutamist. Võlgnikul on õigus nõuda oma andmete kustutamist järgmistel juhtudel:
  - kui Isikuandmed ei ole Inkassole enam vajalikud;
  - kui Võlgnik esitab vastuväite Isikuandmete töötlemisele Inkasso õigustatud huvides. Inkasso piirab Isikuandmete töötlemist Võlgniku huvide kontrollimise ajaks;
  - kui Isikuandmed tuleb kustutada juriidilise kohustuse täitmiseks;
  - kui Isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.

  6.7. Inkasso töötleb Isikuandmeid niikaua, kui see on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks, õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või Inkasso õigustatud huvi tagamiseks (nt raamatupidamisega seotud seadused, seadusest tulenevad nõude aegumistähtajad, muu eraõigus).

 7. Võlgniku õigused ja õiguste kaitse

  7.1. Võlgnikul on õigus:

  7.1.1. saada infot, kas Inkasso töötleb tema Isikuandmeid ning juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele juurdepääs;

  7.1.2. saada oma Isikuandmeid, mida ta on ise esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale;

  7.1.3. tutvuda oma Isikuandmetega, saada Inkassolt teavet Isikuandmete koosseisu ja allikate ning töötlemise eesmärgi kohta, kui seadus või muu õigusakt ei sätesta teisiti. Inkasso väljastab Võlgnikule Isikuandmed või annab teavet või põhjendab Isikuandmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist vastavalt kehtivale regulatsioonile, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul vastava avalduse saamisest;

  7.1.4. saada Inkassolt teavet Kolmandate isikute kohta, kellele Võlgniku Isikuandmeid on edastatud või lubatud edastada;

  7.1.5. nõuda Inkassolt Isikuandmete parandamist vastavalt Põhimõtete punktile 6.5.;

  7.1.6. nõuda Inkassolt Isikuandmete töötlemise lõpetamist vastavalt Põhimõtete punktile 6.6.;

  7.1.7. piirata oma Isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel;

  7.1.8. saada Inkassolt teavet (sealhulgas nime, aadressi ja muid kontaktandmeid) Volitatud töötleja või tema esindaja kohta;

  7.1.9. teostada muid õigusaktidest tulenevaid õigusi oma Isikuandmete kaitseks.

  7.2. Kui Võlgnik leiab, et Isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Võlgnikul õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Inkasso või Volitatud töötleja poole.

  7.3. Võlgnikul on tema õiguste rikkumise korral igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

  7.4. Kui tuvastatakse, et Isikuandmete töötlemisel on rikutud Võlgniku õigusi, on Võlgnikul õigus nõuda talle rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist seaduses sätestatud alustel ja korras.

  7.5. Arvestades seda, kes teostab Võlgniku suhtes Võlamenetlus, võib Võlgnik Isikuandmete töötlemise kohta selgituste saamiseks või kaebuste esitamiseks pöörduda Nord Collect OÜ andmekaitsespetsialisti poole aadressil andmekaitse@nordcollect.ee või Era Liisingu Inkassoteenused andmekaitsespetsialisti poole aadressil andmekaitse@erainkasso.ee.

 8. Isikuandmete töötlemise põhimõtete muutmine

  8.1. Inkassol on õigus Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, arvestades õigusaktides sätestatut.

  8.2. Inkasso teavitab Põhimõtete muutmisest Võlgniku ette Inkasso veebilehel www.inkassoteenused.ee vähemalt viisteist (15) päeva enne muudatuste jõustumist.

Nord Collect OÜ ja Era Liisingu Inkassoteenused AS volitatud töötlejad

Volitatud töötlejad on Nord Collect OÜ või Era Liisingu Inkassoteenused AS koostööpartnerid, kes võivad Nord Collect OÜ või Era Liisingu Inkassoteenused AS volitusel töödelda kliendi isikuandmeid. Volitatud töötlejad kasutavad isikuandmeid ainult ulatuses, mis on Nord Collect OÜ või Era Liisingu Inkassoteenused AS ja Võlgniku vahel sõlmitud maksegraafiku täitmiseks või Võlamenetluse raames tehtavate toimingute jaoks vajalik.

Nord Collect OÜ volitatud töötlejad

Nimi Töötlemise põhjus Aadress Telefon E-post
Creditinfo Eesti AS maksehäireregister Narva mnt 5, Tallinn +372 665 9600 team@creditinfo.ee
Tallinna Õigusbüroo OÜ õigusabi Tartu mnt 24-20, Tallinn +372 644 4112 info@tallinnlaw.ee

Era Liisingu Inkassoteenused AS volitatud töötlejad

Nimi Töötlemise põhjus Aadress Telefon E-post
Creditinfo Eesti AS maksehäireregister Narva mnt 5, Tallinn +372 665 9600 team@creditinfo.ee
Tallinna Õigusbüroo OÜ õigusabi Tartu mnt 24-20, Tallinn +372 644 4112 info@tallinnlaw.ee