inkasso

Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele võimalikult edukat võlgade sissenõudmise teenust koos sinna juurde kuuluvate muude vajalike tugiteenustega.AS E.L.I. osutab võlgade sissenõude teenust kogu Eesti territooriumil. Võimalik on võlgnevuste sissenõudmine ka väljaspool Eesti Vabariiki. AS E.L.I. sõlmib kliendiga individuaalse koostöölepingu. Võimalik on sõlmida Sissenõudeteenuse leping. Lepingu kehtivuse ajal võib anda sissenõudmiseks täiendavaid  võlgnevusi.

Võlgnevuse sissenõudmise käigus luuakse isiklik ja vahetu kontakt võlglasega. Usaldusväärse suhte loomiseks peame tähtsaks seda, et klient omaks infot ja ülevaadet kogu sissenõudemenetluse käigu kohta.

Oleme valmis Teie debitoorse võlgnevuse ka ära ostma ning võla meile müümisel saate raha kohe kätte. Sel juhul läheb sissenõudmise õigus AS E.L.I. -le. Hind debitoorse võlgnevuse eest kujuneb vastavalt nõude alusdokumentide kvaliteedile ja võlgniku majanduslikule olukorrale. Debitoorse võlgnevuse müük võimaldab Teil raha kohe kasutama hakata ning saate luua uued äri- ja koostöösuhted  Teie endise võlgnikuga.

Pakume klientidele nõuete menetlemiseks kahte varianti, kas nõude loovutamise lepingu või esinduslepingu alusel. Nimetatud  variantide  suurim erinevus on nõude omandiõiguses.

Nõude loovutamise lepingu korral loovutab klient nõude AS E.L.I.-le lepingus fikseeritud perioodiks ja selle perioodi vältel on AS E.L.I. nõude täieõiguslik omanik.

Esinduslepingu korral tegutseb aga AS E.L.I. võlanõude protsessis volituse alusel kliendi esindajana ja nõude omandiõigus ei muutu.

Juhul kui sissenõudemenetluse kohtuväline menetlus ei anna oodatud tulemusi või võlgnik keeldub kohtuväliselt võlga tasumast, siis oleme valmis esindama oma kliente kohtus.